Regulamin

§ 1

1. Program internetowy www.wirtualnymecenas.pl jest autorskim dziełem Dariusza Andryskowskiego (www.servicemedia.pl), którego właścicielem jest Dariusz Andryskowski i Wiesław Żurawski Kancelaria Adwokacka, z siedzibą przy ul. Aleja Wolności 55A , 84-300 Lębork, REGON: 770712081, NIP: 8410013851.

2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wiesław Żurawski Kancelaria Adwokacka, zwaną dalej WirtualnyMecenas oraz zasady korzystania z Prawniczego Serwisu Informacyjnego www.wirtualnymecenas.pl , zwanego dalej Serwisem, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2

Na potrzeby niniejszego Regulaminu następujące pojęcia użyte w jego treści otrzymują znaczenie:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy.

2. Serwis – serwis internetowy www.wirtualnymecenas.pl, który stanowi własność WirtualnyMecenas - Wiesław Żurawski Kancelaria Adwokacka.

3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjne nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będącym „usługobiorcą” w rozumieniu Ustawy.

4. WirtualnyMecenas – Wiesław Żurawski Kancelaria Adwokacka, z siedzibą przy ul. Aleja Wolności 55A , 84-300 Lębork, REGON: 770712081, NIP: 8410013851.

5. Umowa – czynność prawna na mocy której WirtualnyMecenas - Kancelarii Adwokackiej Wiesław Żurawski zobowiązana jest do świadczenia usługi w ustalonym zakresie na rzecz Klienta, a Klient do zapłaty wynagrodzenia.

6. Usługa – poszczególne usługi prawne, tj. „Zamawiam Poradę”, „Zamawiam Pismo”, „Zamawiam Usługę”, „Bezpośredni Kontakty z Prawnikiem” świadczone drogą elektroniczną, będąca przedmiotem Umowy, w rozumieniu Ustawy.

7. Zgłoszenie – bezpłatne, wysłane drogą elektroniczną zapytanie o możliwość świadczenia Usługi przez Serwis, we wskazanym zakresie.

8. Ustawa – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204 ze zm.).

9. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem soboty i niedzieli oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951.4.28 ze zm.).

10. Wycena – określenie kosztu usługi polegająca na podaniu ceny brutto za świadczoną Usługę w ustalonym z klientem zakresie.

§ 3

1. Przedmiotem Usługi jest udzielenie pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze (tj. Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124ze zm.).

2. Zastępstwo prawne przed organami administracji państwowej, samorządowej oraz zastępstwo procesowe przez sądami wymaga zawarcia odrębnej umowy zlecenia oraz kontaktu osobistego z Klientem.

3. Usługa świadczona jest w zakresie stanu faktycznego lub prawnego określonego przez Klienta.

4. Usługa świadczona jest w języku polskim.

5. Przedmiotem Usługi pozostają w szczególności:
 • a. udzielenie porady prawnej on-line,
 • b. przygotowanie pisma procesowego;
 • c. przygotowanie opinii prawnej lub ekspertyzy;
 • d. przygotowanie umowy, regulaminu, statutu i innych.;

6. Usługi prawnicze są zgodne ze statutowym zakresem działalności Kancelarii Adwokackiej Wiesław Żurawski.

7. Specjalistyczne usługi prawnicze wymienione są na stronie wspólnika WirtualnyMecenas, Kancelarii Adwokackiej Wiesław Żurawski - www.wzurawski.pl

8. WirtualnyMecenas wykona przedmiot Umowy na podstawie informacji i dokumentów otrzymanych od Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za rzetelność oraz kompletność przekazanych informacji oraz dokumentów. Przekazywanie danych, informacji oraz dokumentów, w ramach wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Kancelarii Adwokackiej Wiesław Żurawski..

9. Niektóre obszary strony internetowej mogą wykorzystywać pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki typu cookie są nieszkodliwe dla komputera Klienta oraz dla danych Klienta. Warunkiem działania plików typu cookie jest ich akceptacja przez przeglądarkę Klienta i nieusuwanie ich z dysku. Pliki typu cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Istnieje możliwość zablokowania plików typu cookie w ustawieniach przeglądarki.

§ 4

Zasady świadczenia Usługi

1. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu są płatnie.

2. Zlecenie usługi i rejestracja są bezpłatne.

3. Umowa zawarta zostaje po wycenie usługi i dokonaniu zapłaty przez Klienta.

4. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie przez Klienta dostępu do Internetu oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej lub osobisty kontakt z WirtualnyMecenas - Kancelarii Adwokackiej Wiesław Żurawski w jej siedzibie.

5. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej Serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, Microsoft Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera bądź Safari. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności.

6. Świadczenie Usług przez WirtualnyMecenas - Kancelarii Adwokackiej Wiesław Żurawski odbywa się w następujący sposób:
 • a. Klient wysyła za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.wirtualnymecenas.pl zgłoszenie, wybierając wcześniej odpowiednią Usługę.
 • b. Zgłoszenie powinno zawierać opis stanu faktycznego i problemu prawnego.
 • c. po zapoznaniu się z treścią wiadomości WirtualnyMecenas ma prawo skierować do Klienta dodatkowe pytania lub poprosić o przesłanie dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Usługi;
 • d. w przypadku posiadania przez WirtualnyMecenas wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów do wykonania Usługi, WirtualnyMecenas wysyła do Klienta wiadomość e-mail, potwierdzającą otrzymanie korespondencji, propozycję terminu wykonania Usługi oraz przedstawia Wycenę;
 • e. płatność za Usługę odbywa się za pośrednictwem serwisu https://tpay.com

7. Zgłoszenie – bezpłatne, wysłane drogą elektroniczną zapytanie o możliwość świadczenia Usługi przez Serwis, we wskazanym zakresie.

8. Ustawa – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204 ze zm.).

9. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem soboty i niedzieli oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951.4.28 ze zm.).

10. Wycena – określenie kosztu usługi polegająca na podaniu ceny brutto za świadczoną Usługę w ustalonym z klientem zakresie.

§ 5

Obowiązki Klienta i WirtualnyMecenas

1. Klient zobowiązany jest do:

 • a. udzielenia wyczerpujących i niezbędnych informacji odnoszących się do zagadnienia prawnego będącego przedmiotem Usługi,
 • b. udzielenia odpowiedzi na pytania uzupełniające, kierowane ze strony WirtualnyMecenas,
 • c. wykorzystania uzyskanej Usługi wyłącznie na użytek własny,
 • d. poinformowania o każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej oraz jego likwidacji, ze wskazaniem nowego adresu elektronicznego.

2. W przypadku naruszenia przez Klienta obowiązków o których mowa powyżej WirtualnyMecenas upoważnione jest do zaniechania czynności do czasu usunięcia nieprawidłowości przez Klienta.

3. WirtualnyMecenas zobowiązane jest do:
 • a. zachowania poufności przekazywanych jej danych, informacji i dokumentów,
 • b. wykonania Usługi z należytą starannością,
 • c. świadczenia usług zgodnie z prawem polskim przy uwzględnieniu zasad o których mowa w § 3 pkt. 1 oraz w oparciu o posiadane umiejętności merytoryczne i techniczne w dziedzinie prawa,
 • d. wystawienia faktury VAT.

4. W terminie 7 dni od dnia wniesienia przez Klienta ustalonej opłaty za wykonanie usługi WirtualnyMecenas przesyła drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Zgłoszeniu fakturę VAT, zapisaną w formacie PDF za wykonaną Usługę. Klient upoważnia WirtualnyMecenas do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

§ 6

Rozwiązanie i wygaśniecie umowy

1. Umowa wygasa z chwilą wykonania Usługi przez WirtualnyMecenas.

2. Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, bez podania przyczyny, o czym powinien niezwłocznie poinformować WirtualnyMecenas. W takim przypadku Klient ponosi koszty zrealizowanego przez WirtualnyMecenas Zgłoszenia.

3. Kancelarii przysługuje prawo do odmowy realizacji Usługi i wypowiedzenia Umowy, jeżeli jej wykonanie mogłoby wiązać się z naruszeniem krajowego i zagranicznego porządku prawnego.

4. Wypowiedzenie Umowy następuje poprzez zawiadomienie:
 • a. klienta, na adres poczty elektronicznej przez niego wskazany
 • b. serwisu, na adres poczty elektronicznej Serwisu.

5. W przypadku o którym mowa w pkt. 2 Klient zobowiązany jest do zwrotu kosztów niezbędnych dla wykonania Usługi poniesionych przez WirtualnyMecenas do chwili wypowiedzenia Umowy przez Klienta.

6. W przypadku wypowiedzenia Umowy po wniesieniu opłaty o której mowa w § 4 pkt.5  WirtualnyMecenas zobowiązana jest zwrócić otrzymane wynagrodzenie na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w terminie nie dłużnym niż 7 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia Umowy z potrąceniem należności o których mowa w pkt. 5.

§ 7

Postępowania reklamacyjne

1. W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zastrzeżeń do merytorycznej treści Usługi oraz terminu jej udzielenia upoważniony jest do wystąpienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, z reklamacją.

2. Reklamacja powinna zostać przekazana WirtualnyMecenas w sposób pozwalający identyfikować Klienta, Usługę oraz przedmiotu i podstawy reklamacji.

3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 7 dni licząc od dnia jej otrzymania, poprzez poinformowanie Klienta drogą elektroniczną o proponowanym sposobie rozstrzygnięcia reklamacji.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Z chwilą wysłania Zgłoszenia, Klient wyraża zgodę na przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z :

 • a. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2002.101.926 ze zm.) oraz
 • b. ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22, poz.271 z późn. zm.).

Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.

2. WirtualnyMecenas zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany są wiążące z chwilą ich opublikowania w Serwisie Kancelarii. Jednakże w przypadku, gdy zmiany Regulaminu nastąpiły po zawarciu Umowy, a przed jej wykonaniem, stosuje się postanowienia regulaminu obowiązujące w chwili zawarcia Umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają

właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności:

 1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2014 roku.