Zakres usług

ZAKRES NAJCZĘŚCIEJ ŚWIADCZONYCH USŁUG

Zakres działalności, z uwagi na współpracę z licznymi specjalistami, obejmuje wszystkie dziedziny prawa oraz administracji. WirtualnyMecenas - Kancelaria Adwokacka Wiesław Żurawski specjalizuje się w:
 • opracowywaniu projektów umów cywilnoprawnych, gospodarczych i handlowych oraz w ocenie skutków prawnych zaciągniętych zobowiązań;
 • dochodzeniu odszkodowań, w tym roszczeń od ubezpieczycieli;
 • obrocie nieruchomościami;
 • bankowości, finansach i rynkach kapitałowych;
 • obsłudze prawnej spółek giełdowych i sporządzaniu prospektów emisyjnych;
 • prowadzeniu spraw z zakresu prawa własności, użytkowania wieczystego i służebności, ksiąg wieczystych i hipoteki, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz w postępowaniach egzekucyjnych;
 • zakładaniu i rejestracji spółek, obsłudze prawnej przedsiębiorców, doradztwie prawnym, podatkowym i ekonomicznym;
 • postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych;
 • opracowaniu due diligence prawnych i finansowych;
 • obrocie papierami wartościowymi;
 • reprezentowaniu klienta w postępowaniach sądowych, administracyjnych i polubownych (arbitrażowych);
 • reprezentowaniu klienta w negocjacjach i rozmowach handlowych.

W zakresie prawa karnego i postępowania karnego usługi świadczone przez WirtualnyMecenas - Kancelarii Prawnej Wiesława Żurawskiego polegają na prowadzeniu obrony podejrzanych i oskarżonych, reprezentowaniu pokrzywdzonych, występowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego oraz reprezentowaniu skazanego w postępowaniu wykonawczym